38.4 C
Chiang Mai
วันจันทร์, ตุลาคม 3, 2022
หน้าแรกผู้บริโภคคุ้มครองผู้บริโภค“สินค้าอาเซียน สินค้าไทย เลือกซื้อ เลือกใช้ ให้ปลอดภัยไว้ก่อน”

“สินค้าอาเซียน สินค้าไทย เลือกซื้อ เลือกใช้ ให้ปลอดภัยไว้ก่อน”

ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคเชียงใหม่และเครือข่าย ประกาศแถลงการณ์พร้อมมอบจดหมายเปิดผนึก ให้ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เนื่องในวันคุ้มครองผู้บริโภคเชียงใหม่ 2556 “สินค้าอาเซียน สินค้าไทย เลือกซื้อ เลือกใช้ ให้ปลอดภัยไว้ก่อน”ซึ่งจัดโดยจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่,ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคเชียงใหม่ และเครือข่าย กลุ่มชุมชน  เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคมที่ผ่านมา

โดย กลุ่มเยาวชน เป็นตัวแทนในการมอบจดหมายเปิดผนึก ให้นายจิระชัย มูลทองโร่ย เลขาธิการคณะกรรมการ  เรื่อง ข้อเสนอต่อปัญหาความปลอดภัยของสินค้าไทย และสินค้าที่จำหน่ายในประเทศไทย  กล่าวถึงปัญหาสินค้าไม่ปลอดภัย คือ (1) แร่ใยหิน (2) สมุนไพรปนเปื้อนสเตียรอยด์ (3) การขายยาแผนปัจจุบันที่ผิดกฎหมายและปัญหาการใช้ยาไม่ถูกต้อง (4) ขวดนมเด็กที่ต้องปลอดสารBPA (5) อิทธิพลโฆษณาและผลกระทบของระบบการตลาดแบบบอกต่อ (6) น้ำมันทอดซ้ำ (7) สินค้าชายแดนและสินค้าตลาดนัด (8) สังฆทานและสังฆทานยา  ซึ่งปัญหาจากกลุ่มสินค้าดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภค และส่งผลต่อระบบบริการสุขภาพของไทย 

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาปัญหาดังกล่าว ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพและไม่ครอบคลุมกลุ่มผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบ ทำให้ปัญหายิ่งทวีความรุนแรง จึงได้ มีข้อเสนอ ต่อ สคบ.ในการดำเนินการต่อไป คือ (1)กำหนดนโยบายและแสวงหาความร่วมมือ ด้านคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยสินค้า ตามกฎหมายเกี่ยวกับคุ้มครองผู้บริโภค ในกลุ่มสินค้าอาเซียน และสินค้าจากต่างประเทศที่เข้ามาทางชายแดน ให้เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ (2) กำหนดนโยบายและแสวงหาความร่วมมือในทุกด้าน เพื่อยับยั้งปัญหายาสมุนไพร และ ยาแผนปัจจุบันที่ปนเปื้อนสเตียรอยด์ รวมทั้งยาแผนปัจจุบันที่ทะลักเข้ามาทางชายแดน และจำหน่ายในประเทศไทยอย่างผิดกฎหมาย (3) กำหนดนโยบายและพัฒนาระบบข้อมูลความรู้เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคและสุขภาพ รวมทั้งส่งเสริมผู้บริโภค,เด็กและเยาวชน รู้เท่าทันสื่อและระบบตลาดแบบบอกต่อ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นการตลาดในระบบเทคโนโลยี่การสื่อสาร (4) แสวงหาความร่วมมือในการสื่อสารเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเป็นรูปธรรม ให้ครอบคลุมทั้งผู้บริโภคไทย และผู้บริโภคในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน ที่เข้ามาอาศัยและทำงานในประเทศไทย

(5) แสวงหาความร่วมมือและการพัฒนาข้อกำหนดกฎหมายระดับท้องถิ่น เกี่ยวกับ มาตรการและแนวทางความปลอดภัยเกี่ยวกับแร่ใยหิน พร้อมกับการขับเคลื่อนตามมติสมัชชาสุขภาพ (6) กำหนดนโยบายการคุ้มครองผู้บริโภคที่เป็นเด็กทารกอย่างเร่งด่วน และจริงจัง เนื่องจากมีสินค้าไม่ปลอดภัยออกมาสู่ท้องตลาดมีเป้าหมายเป็นกลุ่มเด็ก ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพชีวิตของเด็ก ประกอบกับปัจจุบัน มีเด็กทารกที่มีบิดามารดาเป็นแรงงานข้ามชาติซึ่งอาจไม่สามารถอ่านภาษาไทย และไม่มีความรู้เพียงพอในการเลือกสินค้าปลอดภัยสำหรับบุตร

          จากแถลงการณ์ดังกล่าว นายจิรชัย มูลทองโร่ย เลขาธิการ สคบ.เห็นว่า เป็นแนวทางที่น่าสนใจและสะท้อนปัญหาของผู้บริโภคภาคเหนือ  สอดคล้องกับ สคบ.ซึ่งได้ทำ MOU กับประเทศอาเซียนในการส่งต่อข้อมูลสินค้าไม่ปลอดภัยระหว่างประเทศและพัฒนามาตรฐานสินค้าร่วมกัน ซึ่งจะนำข้อเสนอพิจารณาดำเนินการในลำดับต่อไป

         

นางพรพรรณ สุนทรธรรม ผู้เชี่ยวชาญเครื่องสำอางและวัตถุอัตราย จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้กล่าวถึงแนวทางของ คณะกรรมการอาหารและยา ที่มีแนวทางในการปรับกระบวนการดำเนินงาน ต่อปัญหาสินค้าไม่ปลอดภัยว่าจะต้องขยายความรับรู้ของผู้บริโภค และสร้างความเข้มแข็งของผู้บริโภคอย่างกว้างขวาง

          ส่วนภาคประชาสังคม ดร.ภก.วิทยา กุลสมบูรณ์ ผู้จัดการแผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภค เห็นว่า ปัญหาของแต่ท้องถิ่น อาจแตกต่างกันไป ซึ่งหากได้ลำดับความสำคัญและเลือกที่ดำเนินการให้ต่อเนื่องพร้อมกับการขับเคลื่อนกับทางกฎหมายและมติสมัชชาสุขภาพ

การจัดงานคุ้มครองผู้บริโภคในครั้งนี้ได้มีขบวนรณรงค์ไปยังตลาดต่างๆรอบเมืองเชียงใหม่ โดยกลุ่มเยาวชน บ้านหนองไคร้ การจัดกระบวนการเรียนรู้สินค้าไม่ปลอดภัย จากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขเชียงใหม่ ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคเชียงใหม่และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดยกลุ่มองค์กรต่างๆ ได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง และเต็มไปด้วยความสุขความเข้มแข็ง

          นอกจากนี้ ประธานในพิธี ยังได้มอบ เกียรติบัตรแก่หน่วยงานและบุคคล ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคดีเด่น ได้แก่ ศูนย์วิจัยสมุนไพรภาคเหนือ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่,หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์,รายการสุขภาพทราบแล้วเปลี่ยน สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 เชียงใหม่,โรงเรียนบ้านหนองไคร้,นางกรรณิการ์ ถิ่นคำ ผู้นำชุมชน ,นายรุ่งสุริยา เชียงชีระ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปา,นางจีราภรณ์ อยู่สาตร์ รองนายกเทศมนตรี ตำบลฟ้าฮ่าม,นายสมหมาย ไชยจินดา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าบง ,นางสาวนงคราญ เรืองประพันธ์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ ,นายมโนรมภ์ สินธพอาชากุล เภสัชกรชำนาญการและนางสุภฎารัตน์ สุธีพรวิโรจน์ ผู้ประสานงานชมรมคุ้มครองผู้บริโภคเชียงใหม่

       

  การจัดงานในครั้งนี้เป็นความร่วมมือในรูปแบบอาสาสมัคร ต่างร่วมกันเรียนรู้เพื่อที่จะขยายผลต่อในชุมชน ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์ ตามแนวทาง “เลิกซื้อ เลิกใช้ เลิกเชื่อโฆษณา สินค้าอันตราย”

สุภฎารัตน์ สุธีพรวิโรจน์

[email protected]

หมายเหตุ ลงพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ ฉบับวันอังคารที่  …21 พค. 56…คอลัมน์คุ้มครองผู้บริโภค หน้า  7

ขอขอบคุณภาพประกอบส่วนหนึ่งจากทีมงานศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่,สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่,โรงเรียนบ้านหนองไคร้,สำนักงานสาธารณสุขเชียงใหม่

บทความก่อนหน้านี้ตลาดในกาฐมาณฑุ
บทความถัดไปทำเสื้อให้เป็นสื่อ
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments